Algemene Voorwaarden

Qanz, gevestigd in Zaltbommel (Geldig vanaf 12 juni 2015)

Algemeen

Artikel 1
Alle overeenkomsten die door Qanz worden gesloten, inzake door Qanz te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten, worden uitsluitend aangegaan onder de geldigheid van deze voorwaarden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Qanz. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Artikel 2
Afwijkingen van deze voorwaarden door Qanz ten gunste van de opdrachtgever, brengen nooit het afwijken van deze voorwaarden in andere gevallen met zich mee.

Artikel 3
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze door Qanz expliciet en schriftelijk zijn bevestigd. Overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij deze zijn overeengekomen.

Artikel 4
Overeenkomsten en/of andere afspraken met Qanz, buiten de mondelinge of schriftelijke overeenkomst om, zijn slechts verbindend wanneer deze door Qanz schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5
Indien ook de opdrachtgever naar de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden van Qanz van toepassing, tenzij Qanz uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepassing van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever heeft ingestemd.

Artikel 6
Door het plaatsen van een bestelling via www.qanz.nl geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Qanz behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 7
Qanz garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Offertes

Artikel 8
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 9
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Qanz bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 10
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 11
Aan de leveringsplicht van Qanz zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Qanz geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 12
Alle offertes die door Qanz zijn uitgebracht, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Uitgebrachte offertes gelden maximaal voor een termijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13
De door Qanz opgegeven tarieven en andere specificaties voor ge offreerde diensten moeten worden beschouwd als bij benadering aangegeven. Qanz behoudt zich het recht om maximaal 10 % af te wijken van de geoffreerde tarieven indien noodzakelijk.

Tarieven

Artikel 14
Alle prijzen op de www.qanz.nl zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op deze website zijn in Euro’s en inclusief BTW (9% voor boeken en op de overige producten en diensten is 21% van toepassing).

Artikel 15
De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor de door Qanz verrichtte werkzaamheden, evenals de door Qanz gemaakte onkosten, conform de door Qanz uitgebrachte offerte. Daarbij wordt artikel 7 in acht genomen.

Zichttermijn

Artikel 16
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Qanz heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Qanz. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Qanz er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Facturatie en Betalingsvoorwaarden

Artikel 17
Qanz factureert maandelijks slechts de gewerkte uren of het gedeelte van de opdracht dat in die periode is uitgevoerd. Tenzij dit anders overeen is gekomen.

Artikel 18
Betaling van de facturen dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

Artikel 19
Reclame of claim geeft de opdrachtgever niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

Artikel 20
Bij het in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf het verstrijken van de betalingstermijn over het nog niet betaalde gedeelte van de hoofdsom een rente verschuldigd van 1 % per maand.

Artikel 21
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, dan wel in geval de opdrachtgever op enigerlei andere wijze zijn verplichtingen jegens Qanz niet of niet behoorlijk nakomt, is hij van rechtswege in gebreke en wordt hij geacht alle kosten die Qanz maakt tot het verkrijgen van betaling en/of schadevergoeding. Dit betreffen de incassokosten en de kosten, die door de rechter plegen te worden geliquideerd. Deze kosten vermeerderd reeds verschuldigde kosten aan Qanz.

Auteurs- en eigendomsrecht

Artikel 22
Van alle bescheiden welke Qanz bij de uitvoering van haar werkzaamheden opstelt of gebruikt, berust het auteursrecht bij Qanz.

Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden

Artikel 23
Qanz is tegenover de opdrachtgever verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en zonder vertraging uit te voeren. Eén en ander behoudens gevallen, waarin Qanz een rechtsgeldig beroep op overmacht toekomt.

Artikel 24
Qanz is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle in het kader van de opdracht omtrent het beroep / bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij in redelijkheid kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Tevens is Qanz tot geheimhouding verplicht ten aanzien van gegevens welke haar door de opdrachtgever in het kader van de opdracht zijn verstrekt, waarvan Qanz in alle redelijkheid niet kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn, doch waarvan de opdrachtgever haar uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze niet geopenbaard dienen te worden.

Artikel 25
Qanz maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Artikel 26
Qanz is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt, indien deze een rechtstreeks gevolg is van fouten die door Qanz zijn begaan bij het vervullen van de verstrekte opdracht. Qanz is slechts dan aansprakelijk voor de ontstane schade, indien de door Qanz gemaakte fouten onder normale omstandigheden, bij normale deskundigheid en met inachtneming van een normale zorgvuldigheid en wijze van vakuitoefening niet zouden zijn gemaakt.

Artikel 27
De door Qanz te vergoeden schade zal nimmer meer kunnen bedragen dan het geoffreerde bedrag voor de betreffende opdracht.

Artikel 28
Qanz dient schriftelijk en aangetekend aansprakelijk te worden gesteld voor de ontstane schade.

Reclames

Artikel 29
Reclames over de door Qanz verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen schriftelijk en aangetekend bij Qanz worden ingediend. Dit dient te gebeuren binnen tien werkdagen nadat de omstandigheid zich aan de opdrachtgever heeft geopenbaard.

Artikel 31
Door Qanz juist bevonden reclames zullen leiden tot herstel van de door haar verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten, zonder dat daarvoor kosten in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 32
Qanz is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Faillissement opdrachtgever e.d.

Artikel 33
De opdrachtgever dient de op hem rustende verplichtingen jegens Qanz correct na te komen. Ook indien de opdrachtgever in staat van faillissement, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren, dan wel onder curatele wordt gesteld, dan wel indien de opdrachtgever jegens Qanz in gebreke blijft. Qanz is in deze gevallen gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, één en ander onverminderd het recht van Qanz op het vorderen van schadevergoeding.

Geschillen

Artikel 34
Alle tussen Qanz en de opdrachtgever gerezen geschillen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter en zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Email

info@qanz.nl

Address

Postbus 65
5300 AB Zaltbommel

KvK nummer

51345250

BTW nummer

NL001940165B43

css.php